October 12, 2009

Ծանուցողական տրենինգ


10.10.09-ին տեղի ունեցավ ԱՍԳԱՄ "Աստղիկ"-ի ծանուցողական տրենինգ, որի նպատակն էր հետաքրքրվողներին ծանոթացնել միավորման գործունեության հետ:

No comments:

Post a Comment