May 11, 2011

Չգնա՞նք բալետ նայելու:

Մ³ÛÇëÇ 26,27 ². êå»Ý¹Ç³ñÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý ûå»ñ³ÛÇ ¨ µ³É»ïÇ ³½·³ÛÇÝ ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý Ã³ïñáÝում տեղի կունենա ê.äñáÏáý¨ի "èàØºà ¨ æàôÈƺî" 3 մասից բաղկացած µալետի պրեմիեռան:

Ցանկացողները կարող են միանալ ինձ մայիսի 27-ին, սակայն դրա համար արդեն հիմա անհրաժեշտ է գնել տոմսեր, քանի որ մնացել են 2000-8000 դրամանոցները: Դե կգնեմ 2000 դրամանոցը:

Երկուշաբթի, մայիսի 16-ին, գնալու եմ տոմսերը գնելու, մինչ այդ բոլոր ցանկացողները թող զանգահարեն ինձ, որ գումարը փոխանցեն:


No comments:

Post a Comment