September 11, 2009

Առաջնորդների աշխատանքային հանդիպում

Առաջնորդներ, սեպտեմբերի 12-ի ժամը 11:00-ին հայտարարված հանդիպումը տեղափոխվում է սեպտեմբերի 19-ին ժամը 16:00-ին:

No comments:

Post a Comment