September 11, 2009

Անդամների գրանցամատյանի ճշգրտում

ԱՍԳԱՄ "Աստղիկ"-ը 2009թ.-ի սեպտեմբերի 15-ից մինչև դեկտեմբերի 15-ը կատարում է միավորման անդամների գրանցամատյանի ճշգրտում:
ԱԿՆԿԱԼՈՒՄ ԵՆՔ ՁԵՐ ԱՐԱԳ ԱՐՁԱԳԱՆՔԸ
Հարգանքներով
ԱՍԳԱՄ "Աստղիկ"-ի ազգային խորհուրդ

No comments:

Post a Comment