June 30, 2009

ԱՍԳԱՄ "Աստղիկ"-ի առաջնորդներ
Ճամբարի մասնակիցների ցուցակները պետք է ներկայացվեն մինչև հուլիսի 1, բայց ձեզանից շատերը դեռ դրանք չեն ներկայացրել: Մնացել է 2 օր, շտապեք:

No comments:

Post a Comment